Všeobecné obchodní podmínky

Záruka je společností MÜNNICH s.r.o. poskytována kupujícímu. Kupujícím je osoba, která koupila zboží společnosti MÜNNICH s.r.o. a/nebo která je konečným uživatelem zboží společnosti MÜNNICH s.r.o., pokud pomocí příjmového dokladu, faktury či jiným způsobem doloží, že zboží bylo zakoupeno od společnosti MÜNNICH s.r.o. či od některého z prodejců zboží společnosti MÜNNICH s.r.o. v České republice.

2. Záruka platí na území České republiky a na zboží vyrobené nebo do České republiky dovezené společností MÜNNICH s.r.o.  

3. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží prvnímu kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu řádné a oprávněné reklamace.

4. Postup reklamace Vady zboží musí kupující písemně oznámit společnosti MÜNNICH  s.r.o. nebo prodejci, u kterého zboží koupil, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však do konce záruční doby, jinak právo ze záruky zaniká; V oznámení vad zboží musí být přesně uvedeny údaje o kupujícím, o koupi zboží, řádné a úplné označení zboží, přesné označení místa, kde se zboží nachází a přesný a úplný popis vad zboží. K oznámení musí být doloženy originály dokladů prokazujících koupi zboží; K oznámení vad zboží musí být doloženy doklady prokazující vady zboží. V případě, že tyto doklady nelze zajistit a/nebo si společnost MÜNNICH s.r.o. vyžádá provedení prohlídky zboží na místě, je kupující povinen poskytnout společnosti MÜNNICH s.r.o. veškerou součinnost potřebnou k provedení prohlídky zboží a zajistit zboží ve stavu umožňujícím jeho prohlídku, vše v běžné pracovní době;

5. Záruční podmínky Záruka se vztahuje na vady zboží, které vznikly během záruční doby; Záruka se vztahuje na vlastnosti zboží, které jsou výslovně uvedené v tomto záručním listu; Záruka se nevztahuje na zboží z výprodeje; Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly:

a) opotřebením nebo poškozením zboží;

b) použitím zboží nad rámec běžného užívání, ke kterému je zboží určeno;

c) použitím zboží ve vysoce korozivním či jiném prostředí se silným chemickým působením (např. ovzduší s obsahem soli, v trvalém kontaktu s vodou, cementem a betonem, žíravinami, kouřem, popelem, zvířecími výkaly apod.), které může mít vliv na povrch materiálu;

d) nevhodným použitím, údržbou nebo nakládáním se zbožím, a to i před jeho zakoupením kupujícím;

e) neodbornou montáží nebo montáží zboží, při které nebyly dodrženy montážní pokyny obsažené v technických návodech k použití vydaných společností MÜNNICH s.r.o., nebyly použity připevňovací nástroje, spojovací materiály a upevňovací systémy určené společností MÜNNICH s.r.o., nebyly řádně odstraněny kovové úlomky a jiné zbytky plechů nebo osoba provádějící montáž zboží nezatřela veškerá poškození povrchu vzniklá při montáži zboží a veškeré ručně provedené střihy, a to výlučně pomocí opravné barvy dodávané společností MÜNNICH s.r.o.;

f) nedodržením pracovní teploty při ohýbání plechového lemování zboží (teplota plechu), která nesmí být nižší než -10°C při mechanickém ohýbání, resp. + 5°C při ručním ohýbání;

g) chemickým či mechanickým poškozením zboží vzniklým po odeslání zboží společností MÜNNICH s.r.o., avšak i před jeho zakoupením kupujícím;

h) přepravou, skladováním, montáží, zacházením či údržbou zboží prováděnou v rozporu s pokyny společnosti MÜNNICH s.r.o. obsažených v technických návodech k použití vydaných společností MÜNNICH s.r.o.;

i) skladováním zboží na vlhkém místě, v blízkosti korozních látek či v kontaktu s nimi, případně jinak v rozporu s pokyny společnosti MÜNNICH s.r.o. (Je zakázáno skladovat plechy na vlhkém místě, v blízkosti korozivních látek či v kontaktu s nimi. Při delším skladování se striktně řiďte skladovacími podmínkami!);

j) neodstraněním ochranné fólie ze zboží v době co nejdříve po dokončení montáže zboží;

k) kontaktem zboží s mědí či s materiály vyrobenými z mědi nebo potaženými mědí, s cementem a betonem, či s půdou;

l) neodborným zásahem nebo opravou zboží provedenou bez vědomí společnosti MÜNNICH s.r.o.;

m) v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události (blesk, požár, povodeň, vichřice, nadměrné množství sněhu apod.);

n) nezajištěním volného odtoku dešťové vody ze všech plechů;

o) nezajištěním min. sklonu 5mm/m délky žlabu (v případě žlabů okapového systému) a min. sklonu krytiny, jak je uveden v montážním návodu;

p) změnou či úpravou zboží provedenou kupujícím nebo třetí osobou;

q) rozdílem tónování barev u barevného zboží, nejedná-li se o podstatnou odchylku;

r) jinou skutečností, která by byla v rozporu s těmito záručními podmínkami nebo s pokyny spol. MÜNNICH s.r.o., které jsou kupujícímu známy;

Kupující je povinen poskytnout společnosti MÜNNICH s.r.o. veškerou potřebnou součinnost.

6. Rozsah záruky MÜNNICH s.r.o. odstraní vady zboží ve smyslu tohoto záručního listu způsobem dle svého uvážení, a to s ohledem na charakter a rozsah poškození zboží, tedy tak, že zboží buď opraví, nebo vymění za zboží nové.   V případě již instalovaného zboží, kdy je dodáváno zboží nové, je předmětem závazku společnosti MÜNNICH s.r.o. z odpovědnosti za vady zboží dle tohoto záručního listu povinnost předání nového zboží kupujícímu, a to v rozsahu dle reklamace v místě určeném společností MÜNNICH s.r.o. Náklady na odvoz nového zboží, na demontáž a likvidaci starého zboží a na práce spojené s výměnou zboží, nese kupující sám, přičemž toto sám zajišťuje. Pokud se v rámci reklamace vyměňují pouze jednotlivé prvky zboží (části), platí záruka na nové zboží ode dne původního prodeje. Bude-li provedena kompletní výměna zboží, platí záruka na nové zboží ode dne dodání nového zboží. Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody (bez ohledu na jejich povahu), které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s předmětem reklamace.  

7. V případě, že nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou společnost MÜNNICH s.r.o. odpovídá, či neposkytne-li kupující společnost MÜNNICH s.r.o. součinnost a podklady podle tohoto Záručního listu, je kupující povinen nahradit společnost MÜNNICH s.r.o. veškeré náklady, které jí v souvislosti s tím vznikly či vzniknou.

8. V případě, že nebudou kupujícím splněny všechny podmínky uvedené v tomto záručním listu, ztrácí kupující nárok vyplývající ze záruční odpovědnosti společnosti MÜNNICH s.r.o. za vady zboží v celém rozsahu. 9. Nároky z vad zboží vzniklých v průběhu zákonné záruční doby se řídí platnými právními předpisy a nejsou úpravou podmínek této záruky nijak dotčeny.

AKTUALITY - ŠTÍHLÁ VÝROBA

Výroba spádových regálů v široké škále barev s nekonečnými možnostmi provedení, přispůsobených přesně pro potřeby vašeho provozu.

Více na:

 

 

 

AKTUALITY - STAVBA

Ocelové konstrukce hal z ohýbaných profilů

V roce 2017 jsme začali navrhovat některé typy OK hal z lehkých ohýbaných profilů, šetříme Vám čas a peníze!

AKTUALITY - COVID 19

Chráníme vás i nás - opatření